Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   LEADER pályázat akár megújuló energiákra

A LEADER program célja

A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS-ok által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.
A LEADER pályázat benyújtása

A LEADER pályázat benyújtásához előzetesen a projektre vonatkozó elképzelés és a projekt megvalósítási helyének ismerete szükséges.

A projekt tervezett megvalósítási helyének ismeretében a http://www.umvp.eu internetes oldalról elérhető LEADER aloldalon a település kiválasztásával a területileg illetékes LEADER HACS kikereshető.

A területileg illetékes LEADER HACS neve alapján megtalálható a Felhívás megfelelő melléklete, mely ismerteti a LEADER HACS által meghirdetett célterületeket.

A sikeres pályázat kidolgozásának első lépése a Felhívásban szereplő célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint az illetékes LEADER HACS honlapján található HVS megismerése.

A korábban említett dokumentumokat alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a pályázónak a Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon előzetesen be kell nyújtania a területileg illetékes LEADER HACS-hoz, melyet a LEADER HACS HBB-je a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál. Döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak. A HBB eljárással kapcsolatos, az ügyfél számára legfontosabb tudnivalókat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele.

A projekt javaslat elkészítésére, a HBB támogató nyilatkozat beszerzésére, a pályázat elkészítésére és az egyéb kötelező mellékletek beszerzésére a Felhívás megjelenésétől számítva 60 nap áll a pályázók rendelkezésére.

A projekt javaslat elkészítése során figyelemmel kell lenni a LEADER HACS célterületével kapcsolatban meghatározott LEADER kritériumokra. A LEADER kritériumok teljesítése alapfeltétele a pályázat későbbi benyújtásának.

A projekt javaslat benyújtását – amennyiben az személyesen történt – a HBB adminisztratív szerve, a LEADER HACS munkaszervezete átadás-átvételi adatlap kitöltésével dokumentálja. Az átvétel során a HBB adminisztratív szerve köteles rövid tájékoztatást nyújtani az ügyfél részére a HBB eljárás további lépéseiről, valamint a részletes HBB eljárásrend honlapon valló elérhetőségéről. Postai úton történő benyújtás esetén az ügyfél ajánlott vagy tértivevényes küldeményként nyújtja be a Projekt adatlapot a területileg illetékes LEADER HACS HBB-jéhez.

Általános pályázati feltételek

Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen.

A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet.

A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó a HBB támogató nyilatkozat, amely a pályázat nem hiánypótoltatható részét képezi.

A pályázathoz a területileg illetékes LEADER HACS honlapján megtalálható az adott célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése, valamint a pályázathoz való csatolása és beküldése is kötelező.

Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget.

1. A pályázat a LEADER rendelet alapján az alábbi jogcímekre nyújtható be:
2. közösségi célú fejlesztés,
3. vállalkozási alapú fejlesztés,
4. rendezvény,
5. képzés,
6. tanulmányok,
7. térségen belüli együttműködés.

Ezek alapján ha vállalkozásfejlesztét akarunk végrehajtani, pályázhatunk megújuló energiákra. A következő táblázat nyújt eligazodást a támogatási intenzitásra.

  Közösségi célú fejlesztés Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Tanulmányok Térségen belüli együttműködések
Nem hátrányos helyzetű terület
Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás 100 60 100 100 80 100
Nonprofit szervezet 100 60 100 100 80 100
Egyházi jogi személy 100 60 100 100 80 100
Működő mikro-kis- és középvállalkozás 60 60 60 60
Induló mikro-kis- és középvállalkozás 60 60 60 60
Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személy 60 60 60 60
Mezőgazdasági őstermelő 60
Hátrányos helyzetű terület
Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás 100 65 100 100 85 100
Nonprofit szervezet 100 65 100 100 85 100
Egyházi jogi személy 100 65 100 100 85 100
Működő mikro-kis- és középvállalkozás 65 65 65 65
Induló mikro-kis- és középvállalkozás 65 65 65 65
Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személy 65 65 65 65
Mezőgazdasági őstermelő 65

Kapcsolódó cikkek:
Tudjon meg többet: Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer   
Lakossági pályázat: Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer

Kulcsszavak:

Segítse munkánkat a Like megnyomásával, hogy még több hasznos információt tehessünk közzé a megújuló energiákról!